Poznań: Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (kaniule, holdery, łączniki do pomiaru saturacji krwi) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu (powtórzenie).
Numer ogłoszenia: 59793 - 2012; data zamieszczenia: 15.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 32737 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (kaniule, holdery, łączniki do pomiaru saturacji krwi) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu (powtórzenie)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu jednorazowego do krążenia pozaustrojowego (kaniule, holdery, łączniki do pomiaru saturacji krwi) dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu (powtórzenie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do specyfikacji. Przedmiot zamówienia powinien być wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 pakiety (części). PAKIET 1 - KANIKULE DO DRENAŻU PRZEDSIONKA Z PROWADNICĄ 18 Fr PAKIET 2 - HOLDER CZUJNIKA POZIOMU DO APARATU STOCKERT PAKIET 3 - ŁĄCZNIK DO POMIARU SATURACJI KRWI TĘTNICZEJ I ŻYLNEJ DO APARATU DATA MESTER FIRMY SORIN PAKIET 4 - ŁĄCZNIK DO POMIARU SATURACJI KRWI ŻYLNEJ I TĘTNICZEJ DO APARATU BMU 40 FIRMY MAQUET BMU 40..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.60.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: KANIKULE DO DRENAŻU PRZEDSIONKA Z PROWADNICĄ 18 Fr.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11040,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: ŁĄCZNIK DO POMIARU SATURACJI KRWI ŻYLNEJ I TĘTNICZEJ DO APARATU BMU 40 FIRMY MAQUET BMU 40.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ