Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków i materiałów zużywalnych do oznaczania parametrów krytycznych oraz do oznaczania INR , szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa sprzętu dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu..
Numer ogłoszenia: 61555 - 2012; data zamieszczenia: 16.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 29057 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków i materiałów zużywalnych do oznaczania parametrów krytycznych oraz do oznaczania INR , szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa sprzętu dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych, pasków i materiałów zużywalnych do oznaczania parametrów krytycznych oraz do oznaczania INR , szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego, odczynników laboratoryjnych oraz dzierżawa sprzętu dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów (części). Pakiet 1 - Testy paskowe do diagnostyki ANA i ANCA wraz z dzierżawą koniecznego sprzętu Pakiet 2 - Sprzęt do badań laboratoryjnych Pakiet 3 - Sprzęt jednorazowy do analizatora RKZ COBAS b 121 Pakiet 4 - Badania pasożytów w kale Pakiet 5 - Mocz kontrolny Pakiet 6 - Odczynniki do analizatora AVL 988-3 z Ca2 Pakiet 7 - Roztwór do osmometru Marcel 3000 Pakiet 8 - Porfiryny w moczu Pakiet 9 - Wzorce Pakiet 10 - Odczynniki różne Pakiet 11 - Paski do aparatu CoagChek XS Pakiet 12 - Paski testowe, probówki i pipety do aparatu Cobas h 232 Pakiet 13 - Odczynniki i części zużywalne do aparatu Cobas B 221 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego przez Wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko do Laboratorium przy: ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu oraz ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 33.19.25.00-7, 38.43.70.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22337,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13294,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet 11

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3250,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Pakiet 12

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Pakiet 13

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 182950,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ