Poznań: Usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 4773 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 425294 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu świadczone przy pomocy specjalistycznych środków transportu. Zakres usług obejmuje zapewnienie następujących środków transportu: Zadanie nr 1: Sanitarka przystosowana do przewozu chorych w pozycji leżącej (z noszami- nosze wysokie składane) - 2 pojazdy - do dyspozycji Izby Przyjęć Szpitali przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 Zakres czynności objętych usługą w zadaniu nr 1 obejmuje: - przewóz chorych, - przewóz personelu Zamawiającego, w tym personelu medycznego, - przewóz leków, krwi i materiałów do badań diagnostycznych, - przewóz aparatów Ekg i innego sprzętu medycznego wraz z obsługą, - przewóz chorych, sprzętu oraz materiałów zakaźnych z Oddziału Chorób Zakaźnych, - w miarę potrzeb - pomoc kierowcy przy pracach za i wyładunkowych Zadanie nr 2: Ambulans medyczny (1 pojazd), przystosowany do przewożenia ciężko chorych pacjentów w pozycji leżącej (tzw. przewozy między szpitalne), odpowiednio wyposażony w atestowany (paszportyzowany) sprzęt medyczny (tj. co najmniej: defibrylator, aparat EKG, kardiomonitor, pulsoksymetr), z zespołem ratowniczym (starszy ratownik i ratownik) oraz kierowcą po przeszkoleniu przedmedycznym - do dyspozycji Izby Przyjęć Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 - 17.00. Wymaga się również zapewnienia ambulansu z lekarzem na doraźne wezwania Izby Przyjęć Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 lub Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, Zakres czynności objętych usługą w zadaniu nr 2 obejmuje: - przewóz chorych, pacjentów Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu z oddziałów szpitalnych do innych szpitali na terenie Poznania i Wielkopolski, łącznie z przekazaniem chorego szpitalowi docelowemu lub wykonywanie innych przewozów zleconych przez dysponenta ambulansu ze strony Szpitala, udzielenie pomocy medycznej przez zespół ratowniczy w przypadku gdy pacjent w czasie przewozu będzie wymagał takiej pomocy, zapewnienie odpowiedniego sprzętu medycznego i aparatury do udzielania pomocy przewożonym pacjentom, co najmniej w zakresie jak wyżej oraz niezbędnych leków. 2. Pojazdy sanitarne opisane w zadaniu nr 1 i 2 powinny być do dyspozycji zamawiającego w szpitalach przy ul. Szkolnej 8/12 oraz przy ul. Szwajcarskiej 3 także w inne niż podane powyżej dni tygodnia oraz w innych godzinach, na każde telefoniczne wezwanie zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania dodatkowego pojazdu sanitarnego również w godzinach objętych zadaniem nr 1 i 2. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje również zobowiązanie wykonawcy do: zapewnienia ciągłości usług i ich wykonywania zgodnie z obowiązującymi przepisami, a zwłaszcza reżimami sanitarnymi, wykonywanie usług przez pojazdy odpowiednio oznakowane, wyposażone, posiadające prawo używania sygnałów pojazdu uprzywilejowanego, przystosowane do zakresu zadań, sprawne technicznie, posiadające wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do ruchu i wykonywania zleconych przewozów, ponoszenia odpowiedzialności za należyte wykonywanie usług przed uprawnionymi organami kontroli zewnętrznej i przed udzielającym zamówienie, zapewnienie bezpieczeństwa przewożonych osób i mienia, ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej, wykonywania usług przez kierowców posiadających podstawowe przeszkolenie przedmedyczne oraz przez posiadającego pełne kwalifikacje zawodowe zespół ratowniczy w zadaniu nr 2...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108333,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108333,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ