Poznań: Dostawa stentów wewnątrzczaszkowych i mikrokleszczy dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 5110 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 403144 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa stentów wewnątrzczaszkowych i mikrokleszczy dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa stentów wewnątrzczaszkowych i mikrokleszczy dla potrzeb Pracowni Angiografii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy pakiety. Pakiet nr 1 - STENT DO REMODELINGU NACZYŃ WEWNĄTRZCZASZKOWYCH, w ilości 15 szt., Pakiet 2 -STENT DO REMODELINGU NACZYŃ WEWNĄTRZCZASZKOWYCH FLOW DIVERTER, w ilości 5 szt., Pakiet nr 3 - MIKROKLESZCZE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH, w ilości 10szt. Przedmiot zamówienia obejmuje również:a) Dostawę przedmiotu zamówienia do Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 przez wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem, na własny koszt i ryzyko.b) Oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy, nie później niż w ciągu 3 dni, kompletnej linii stentów wewnątrzczaszkowych objętych zamówieniem w pakietach 1 i 2, do wykorzystania wg bieżących potrzeb. Linia obejmuje pełen zestaw elementów poszczególnych systemów, z uwzględnieniem wszystkich oferowanych/wymaganych rozmiarów. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokółów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże Wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu -linii.c) Dostawę sukcesywną przedmiotu zamówienia określonego w pakiecie 3 na zamówienia Apteki Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3, nie później niż w ciągu 5 dni od daty otrzymania zamówienia złożonego za pośrednictwem telefaxu pod nr podany na formularzu ofertowym...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.30-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1 STENT DO REMODELINGU NACZYŃ WEWNĄTRZCZASZKOWYCH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2 -STENT DO REMODELINGU NACZYŃ WEWNĄTRZCZASZKOWYCH FLOW DIVERTER.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr 3 - MIKROKLESZCZE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ