Poznań: MEBLI BIUROWYCH WRAZ ZE SPRZĘTEM BIUROWYM I SZPRĘTEM AGD dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 326807 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 308271 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MEBLI BIUROWYCH WRAZ ZE SPRZĘTEM BIUROWYM I SZPRĘTEM AGD dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli biurowych wraz ze sprzętem biurowym i sprzętem AGD dla potrzeb Izby Przyjęć Planowych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Zamawiany asortyment, jego ilości, wymagane parametry techniczne i użytkowe oraz wyposażenie przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w formularzu ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji i stanowiącym jej integralną część. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na meble i sprzęt nowy, wyprodukowany w 2011r., na które udzielona zostanie co najmniej 12 - miesięczna gwarancja. Oferowany przedmiot zamówienia winien posiadać co najmniej cechy wymagane, opisane na formularzu ofertowym był kompletny, i o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności . Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków opisanych w formularzu ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie przez Wykonawcę, jego dostarczenie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego 2) zmontowanie (złożenie) i oddanie do użytkowania, 3) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i użytkowania przedmiotu zamówienia 4) zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolorystyki krzeseł przed podpisaniem umowy z Wykonawcą , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: MEBLI BIUROWYCH WRAZ ZE SPRZĘTEM BIUROWYM I SZPRĘTEM AGD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ