Poznań: Dostawa drukarki kart plastikowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 17333 - 2012; data zamieszczenia: 19.01.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 292685 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drukarki kart plastikowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Dostawę przedmiotu zamówienia do zamawiającego przez Wykonawcę, własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie transportem (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez zamawiającego. 2) Dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim 3) Udzielenie gwarancji (min 3 lata - bez limitu nadruku) na przedmiot zamówienia oraz zagwarantowanie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Drukarka kart plastikowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8968,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ