Poznań: Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 311073 - 2011; data zamieszczenia: 29.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281951 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów immunochemicznych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im J. Strusia w Poznaniu. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt (analizatory) i odczynniki wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu i odczynników i został podzielony na 3 pakiety (części)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Asortyment dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185185,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Asortyment dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128703,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Asortyment dla potrzeb Laboratorium przy Oddziale Zakaźnym, przy ul. Szwajcarskiej 3.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 305555,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ