Poznań: Dostawa wyposażenia logistycznego w tym szaf jezdnych oraz tac termoizolacyjnych do centralnej dystrybucji posiłków dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 344360 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 257557 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia logistycznego w tym szaf jezdnych oraz tac termoizolacyjnych do centralnej dystrybucji posiłków dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa wyposażenia logistycznego w tym szaf jezdnych oraz tac termoizolacyjnych do centralnej dystrybucji posiłków dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety. Pakiet nr 1 - Szafy jezdne - 2 szt. Pakiet nr 2 - Tace termoizolacyjne - 70 szt. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1)dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem własnym lub zorganizowanym przez Wykonawcę na własny koszt i ryzyko, jego dostarczenie do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego, 2)zainstalowanie lub zmontowanie (złożenie) i oddanie do użytkowania - jeśli dotyczy 3)udzielenie co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.91.21.00-4, 39.22.11.60-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ