Poznań: Dostawa bronchofiberoskopów ze źródłem światła na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..
Numer ogłoszenia: 261545 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 238977 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bronchofiberoskopów ze źródłem światła na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu...

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa bronchofiberoskopów ze źródłem światła na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu - 2 sztuki. Pakiet nr 1 - Bronchofiberoskop ze źródłem światła LED; Pakiet nr 2 - Bronchofiberoskop ze źródłem światła tradycyjnym (żółtym). Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1)dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie do Centrum Urazowego do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego 2)zainstalowanie lub zmontowanie (złożenie) i oddanie do użytkowania (uruchomienie), 3) przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie obsługi, wykorzystania oraz konserwacji 4) dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i paszportu technicznego 5) udzielenie co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.80.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1 - Bronchofiberoskop ze źródłem światła LED.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2 - Bronchofiberoskop ze źródłem światła tradycyjnym (żółtym).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ