Poznań: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do badań koagulologicznych oraz odczynników do analizatora STA COMPACT dla potrzeb Pracowni Diagnostycznych Laboratoryjnych Szpitali: przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szwajcarskiej 3 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu dla potrzeb Pracowni Diagnostycznych Laboratoryjnych Szpitali: przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szwajcarskiej 3 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 219333 - 2011; data zamieszczenia: 16.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 186535 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do badań koagulologicznych oraz odczynników do analizatora STA COMPACT dla potrzeb Pracowni Diagnostycznych Laboratoryjnych Szpitali: przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szwajcarskiej 3 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu dla potrzeb Pracowni Diagnostycznych Laboratoryjnych Szpitali: przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szwajcarskiej 3 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawę odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów do badań koagulologicznych oraz odczynników do analizatora STA COMPACT dla potrzeb Pracowni Diagnostycznych Laboratoryjnych Szpitali: przy ul. Szkolnej 8/12 oraz Szwajcarskiej 3 Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Zamawiany asortyment, jego ilości oraz opis wymaganych cech zostały szczegółowo opisane na załączonych do SIWZ formularzach ofertowych, stanowiących jego integralną część. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 pakietów. PAKIET 1 - asortyment dla szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 A/ 1/ Dostawa odczynników; 2/ Dostawa kalibratorów i materiałów kontrolnych; 3/ Dostawa materiałów eksploatacyjnych; B/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora do badań koagulologicznych; PAKIET 2 - asortyment dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 - A/ 1/ Dostawa odczynników; 2/ Dostawa kalibratorów i materiałów kontrolnych w ilościach wystarczających na wykonywaną ilość oznaczeń. KONTROLE wykonywane są codziennie na 2 poziomach; 3/ Dostawa materiałów eksploatacyjnych w ilościach wystarczających na wykonywaną ilość oznaczeń; B/ 1/ Oddanie zamawiającemu w dzierżawę analizatora do badań koagulologicznych; PAKIET 3 - asortyment dla szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 - 1/ Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatora STA Compact..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ASORTYMENT DLA SZPITALA PRZY UL. SZKOLNEJ 8/12.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 98000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: ASORTYMENT DLA SZPITALA PRZY UL. Szwajcarskiej 3.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: ASORTYMENT DLA SZPITALA PRZY UL. Szwajcarskiej 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 101545,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ