Poznań: Dostawa ryb dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 236850 - 2011; data zamieszczenia: 09.08.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 169791 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa ryb dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa ryb dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa: 1.Filet śledziowy (wiaderka 4-5kg), w ilości 600,00 kg 2.Filet z mintaja bez skóry mrożony (LUZ), w ilości 1500,00 kg 3.Filet z miruny z/s mrożony (LUZ), w ilości 1500,00 kg 4.Filet z morszczuka z/s mrożony (LUZ), w ilości 1500,00 kg 5.Filet z karpia, świeży (LUZ), w ilości 150,00 kg 6.Makrela wędzona (LUZ), w ilości 300,00 kg Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę transportem wykonawcy na jego koszt i ryzyko..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.31.10.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa ryb dla Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ