Poznań: Dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego (komplety)
Numer ogłoszenia: 203507 - 2011; data zamieszczenia: 27.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 177943 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego (komplety).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego (komplety) w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) dostawę endoprotez objętych zamówieniem do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu transportem wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, b) użyczenie zamawiającemu na czas trwania umowy kompletnego instrumentarium do endoprotez bipolarnych stawu biodrowego, do zabiegów operacyjnych wykonywanych przy użyciu przedmiotu zamówienia wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy zamawiający zwróci wykonawcy użyczone instrumentarium w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. c) oddanie zamawiającemu w depozyt niezwłocznie po podpisaniu umowy trzech kompletnych -inii-endoprotez objętych zamówieniem, do wykorzystania wg bieżących potrzeb Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Zamawiający zapłaci za każdy element przedmiotu zamówienia zaimplantowany pacjentowi, na podstawie kopii raportów lub protokołów zużycia po przeprowadzonych zabiegach operacyjnych. Raporty/protokoły, które zamawiający przekaże wykonawcy, stanowić będą podstawę do wystawienia faktury oraz do uzupełnienia wykorzystanego elementu -linii- nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania raportu/protokołu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa endoprotez bipolarnych stawu biodrowego (komplety)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 396000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ