Poznań: Dostawa myjko dezynfektora do basenów i kaczek na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 203346 - 2011; data zamieszczenia: 18.07.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 173529 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa myjko dezynfektora do basenów i kaczek na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa myjko dezynfektora do basenów i kaczek na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu - 2 sztuki. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1)dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie do Centrum Urazowego do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego 2)zainstalowanie tj. podłączenie pod istniejące przyłącze wodno - kanalizacyjne i zasilające oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie), 3)przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie jego obsługi, wykorzystania oraz konserwacji 4)dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim i paszportu technicznego 5)udzielenie co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.10.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa myjko dezynfektora do basenów i kaczek na potrzeby Centrum Urazowego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.07.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 63000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ