Poznań: Dostawa środków czystości, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz części eksploatacyjnych
Numer ogłoszenia: 80895 - 2011; data zamieszczenia: 11.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 49933 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków czystości, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz części eksploatacyjnych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości, płynów do zmywarek gastronomicznych oraz części eksploatacyjnych, w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym, gdzie opisane są również podstawowe wymagania, jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje również : - bezpłatne użyczenie, na czas trwania umowy 44szt urządzeń dozujących z zestawem końcówek wraz z nieodpłatnym serwisem i nieodpłatną wymianą uszkodzonych elementów; Po wygaśnięciu umowy, Zamawiający zwróci wykonawcy użyczone urządzenia dozujące w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia. - Wykonawca zapewni również bezpłatny montaż urządzeń dozujących w miejscach wskazanych przez Zamawiającego oraz ich kalibracje w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy - dostawę ww asortymentu do Zamawiającego - do Magazynu szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 i szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Miejsce dostawy każdorazowo zostanie określone w zamówieniu. Wymaga się, by każde opakowanie zbiorcze środków chemicznych, było zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, która będzie zawierać datę ważności przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.12.10-1, 39.22.40.00-8, 39.80.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 1 ŚRODKI CZYSTOŚCI, MOPY/NAKŁADKI, KIJE, STELAŻE, ŚCIERECZKI, INNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 271907,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 AKCESORIA DO SPRZĄTANIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 44530,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET 3 CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE DO URZĄDZEŃ SPRZĄTAJĄCYCH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19140,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET 4 PŁYNY DO ZMYWAREK GASTRONOMICZNYCH Z FUNKCJĄ WYPARZANIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9892,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ