Poznań: Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni i dezynfekcji maszynowej oraz środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 87019 - 2011; data zamieszczenia: 17.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 411844 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni i dezynfekcji maszynowej oraz środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków dezynfekcyjnych do powierzchni i dezynfekcji maszynowej oraz środki do dezynfekcji skóry i błon śluzowych w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych w formularzu ofertowym. Przedmiotem zamówienia są środki dezynfekcyjne, spełniające wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju środków. Asortyment oferowany we wszystkich pakietach, winien spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tego rodzaju środków, zgodnie z ich przeznaczeniem. ASORTYMENT PODZIELONY ZOSTAŁ ODPOWIEDNIO NA PAKIETY (CZĘŚCI). PAKIET I - ŚRODKI DO MYJNI - DEZYNFEKTORÓW DO NARZĘDZI, I ŚRODKI DO PIELĘGNACJI NARZĘDZI I POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ PAKIET II - ŚRODKI DO MANUALNEJ DEZYNFEKCJI SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO PAKIET III - ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE DO MAŁYCH POWIERZCHNI W POSTACI CHUSTECZEK PAKIET IV - ŚRODEK DO HIGIENICZNEGO MYCIA CIAŁA PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM PAKIET V - ŚRODEK DO MASZYNOWEGO MYCIA PODSUWACZY I KACZEK W MYJCE MEIKO TOPLINE PAKIET VI - ŚRODEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI CHŁODZIAREK I POWIERZCHNI W KUCHENKACH ODDZIAŁOWYCH PAKIET VII - ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI SKÓRY PRZED INIEKCJAMI I ZABIEGAMI BEZBARWNY PAKIET VIII - ŚRODEK DO MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK PAKIET IX - ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI SKÓRY I ŚLUZÓWKI BARWIONY..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70893,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22832,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 96015,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5101,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Pakiet 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2277,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: Pakiet 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14926,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 8   

Nazwa: Pakiet 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 39558,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 9   

Nazwa: Pakiet 9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17911,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ