Poznań: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospechjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 3195 - 2011; data zamieszczenia: 04.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 340519 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospechjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu. Ubezpieczenie obejmuje: a)usługi ubezpieczenia od ognia b)usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów c)usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty d)usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej e)usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków f)usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.60.00-0, 66.51.21.00-3, 66.51.41.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J Strusia z ZOL SP ZOZ w Poznaniu.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 735000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ