Poznań: Dostawa mebli i sprzętu gospodarczego dla Oddziału Kardioligii
Numer ogłoszenia: 364739 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333269 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli i sprzętu gospodarczego dla Oddziału Kardioligii.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa mebli i sprzętu gospodarczego dla potrzeb Oddziału Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Zamawiany asortyment, jego ilości, wymagane parametry techniczne i użytkowe oraz wyposażenie przedmiotu zamówienia zostały szczegółowo opisane w części 1 formularza ofertowego; załączonego do niniejszej specyfikacji i stanowiącego jej integralną część. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na meble i sprzęt nowy, wyprodukowany w 2010 r., na który udzielona zostanie co najmniej 24 - miesięczna gwarancja. Oferowany przedmiot zamówienia winien posiadać co najmniej cechy wymagane, opisane na formularzu ofertowym. Kompletny o wysokim standardzie zarówno pod względem jakości, jak i funkcjonalności. Przedmiot zamówienia obejmuje również: 1) dostawę przedmiotu zamówienia do Zamawiającego transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, jego dostarczenie na Oddziału Kardiologii; 2) rozmieszczenie i montaż mebli wraz ze sprzętem gospodarczym w pomieszczeniach Oddziału Kardiologii i oddanie do użytkowania, 3) przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i użytkowania przedmiotu zamówienia 4) udzielenie na przedmiot zamówienia co najmniej 24 - miesięcznej gwarancji,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa mebli i sprzętu gospodarczego dla Oddziału kardioligii

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ