Poznań: Dostawa systemu oczyszczania ran metodą V.A.C.
Numer ogłoszenia: 351739 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 314227 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa systemu oczyszczania ran metodą V.A.C..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę w-w asortymentu do Zamawiającego - do Apteki szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 i Szkolnej 8 transportem Wykonawcy lub zorganizowanym przez Wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Miejsce dostawy każdorazowo zostanie określone w zamówieniu W każdym pakiecie opisano wymagania jakie winien spełniać przedmiot zamówienia, który musi być zgodny z opisem zawartym w formularzu ofertowym i tylko takie rodzaje są dopuszczalne; Zamawiający jako wiążący traktuje zapis jaki znajduje się przy każdym z pakietów. Wymaga się, by każdy pojedynczy egzemplarz oferowanych wyrobów, a także opakowanie zbiorcze były zaopatrzone w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim. Na każdym egzemplarzu, a także na opakowaniu zbiorczym przedmiotu zamówienia winien być podany również numer serii i data ważności, przy czym termin ważności nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.11-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET 1 SYSTEM OCZYSZCZANIA RAN METODĄ V.A.C

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 168224,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET 2 SYSTEM OCZYSZCZANIA RAN METODĄ V.A.C. - W ZESTAWACH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28037,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ