Poznań: Dostawa wyposażenia sal chorych dla potrzeb Oddziału, Kardiologii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 376104 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 349528 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia sal chorych dla potrzeb Oddziału, Kardiologii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wyposażenia sal chorych dla potrzeb Oddziału, Kardiologii i Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Wymagane parametry techniczne i użytkowe przedmiotu zamówienia zostały opisane szczegółowo w części I formularza ofertowego dla każdego pakietu; formularze ofertowe załączone zostały do specyfikacji i stanowią jej integralną część. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na asortyment objęty przedmiotem zamówienia nowy, wyprodukowany w 2010r, posiadający certyfikaty, o których mowa w pkt. 1.2. oraz 4.4.1. SIWZ Wyposażenie sal chorych Oddziałów Kardiologii i Hemodynamiki Poz. 1 - Łóżko z elektrycznym napędem o regulowanych położeniach - 10 szt Poz. 2 - Łóżko szpitalne rehabilitacyjne kardiologiczne - 4 szt. Poz. 3 - Stoliki przyłóżkowe szpitalne do łóżek IOK - 10 szt. Poz. 4 - Materace przeciwodleżynowe - dynamiczne - 2 szt. Poz. 5 - Stojak do kroplówek i pomp infuzyjnych - HEMODYNAMIKA - 4 szt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 336400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ