Poznań: Dostawa odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu, Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 14836 - 2011; data zamieszczenia: 31.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 330856 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników do hematologii wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu, Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzęt (analizatory), odczynniki, preparat czyszczący i krew kontrolna wysokiej jakości, spełniający wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu. Sprzęt (analizatory), odczynniki, preparat czyszczący i krew kontrolna oferowane we wszystkich pakietach, winny spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Asortyment został podzielony na następujące pakiety: Asortyment dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szkolnej 8/12 Pakiet 1: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracowni hematologicznej Pakiet 2: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracownia badań pilnych Asortyment dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej przy ul. Szwajcarskiej 3 Pakiet 3: Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z dostawą odczynników dla Pracowni Hematologicznej Poz. 1 Analizator hematologiczny 5 DIFF Poz. 2 Analizator hematologiczny 3 DIFF Pakiet 4: Odczynniki do analizatora hematologicznego Sysmex KX - 21N..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 102000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187754,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45948,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ