Poznań: Dostawa artykułów biurowych i artykułów papierniczych
Numer ogłoszenia: 332877 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 324216 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych i artykułów papierniczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów biurowych i artykułów papierniczych w ilościach i asortymencie podanym poniżej. Ponieważ niektóre z zamawianych artykułów dotyczą konkretnych marek, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie art. biurowych i artykułów papierniczych - równoważnych. Równoważnych - tzn. nie gorszej jakości i spełniających wymagania pod względem parametrów określonych przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane art. biurowe i artykułów papierniczych spełniają wymagania wysokiej jakości np. przez złożone wzory oferowanego asortymentu oraz certyfikaty jakości (certyfikat - dot. papieru kserograficznego).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.30-1, 30.19.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET I ARTYKUŁY BIUROWE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23580,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET II ARTYKUŁY PAPIERNICZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80420,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ