Poznań: Dostawa sztucznej komory serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii
Numer ogłoszenia: 342419 - 2010; data zamieszczenia: 30.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269881 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sztucznej komory serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sztucznej komory serca, zestawu obejmującego pompę centryfugalną - zestaw ECMO oraz pompę do wspomagania serca dla potrzeb Oddziału Kardiochirurgii Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa pakiety: 1)pakiet nr 1: Pompa centryfugalna - zestaw ECMO (1 szt.), 2)pakiet nr 2: Pompa do wspomagania serca (1 szt.),..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.22.30-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr 1: Pompa centryfugalna - zestaw ECMO.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ