Poznań: Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia.
Numer ogłoszenia: 366254 - 2010; data zamieszczenia: 12.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 288648 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi, (kod CPV 33.14.13.00-3) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej, Centralnego Laboratorium, Pracowni Oddziału Zakaźnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w asortymencie i ilościach szczegółowo opisanych na załączonym formularzu ofertowym. Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu, wysokiej jakości spełniającego wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia zawiera opis wymaganych cech, zamawiany asortyment oraz jego ilość, które zostały szczegółowo określone w formularzu ofertowym. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET I - Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi i mikroprobówek preparowanych do pobierania krwi włośniczkowej z dzierżawą wirówki laboratoryjnej dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej na okres 24 miesięcy - ul. Szwajcarska PAKIET II - System zamknięty próżniowy do pobierania krwi dla potrzeb Laboratorium Analitycznego na okres 24 miesięcy- ul. Szkolna PAKIET III - System zamknięty próżniowy do pobierania krwi dla potrzeb Laboratorium Oddziału Zakaźnego na okres 24 miesięcy - ul. Szwajcarska..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 373480,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 146500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.10.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ