Poznań: Dostawa endoprotez z trzpieniem przynasadowym stawu biodrowego
Numer ogłoszenia: 299542 - 2010; data zamieszczenia: 21.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249252 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa endoprotez z trzpieniem przynasadowym stawu biodrowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa endoprotez z trzpieniem przynasadowym stawu biodrowego (komplety) w asortymencie oraz zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia oraz podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać zawarte zostały t pkt 1.1.1 , 1.2 i 1.3 SIWZ oraz formularzu ofertowym Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę endoprotez do Zamawiającego - do Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko oraz użyczenie , na czas trwania umowy, kompletnego instrumentarium.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.32.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: endoprotey z trzpieniem przynasadowym stawu biodrowego (komplety)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 430000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ