Poznań: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych
Numer ogłoszenia: 250222 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222172 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego dla celów grzewczych w ilości wyszczególnionej na załączonym formularzu ofertowym Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę w transzach do Zamawiającego, oleju opałowego cysternami do 20 ton, posiadającymi dystrybutor z legalizowanym przepływomierzem. Olej opałowy winien być dostarczany bezpośrednio do Kotłowni szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 transportem zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniającego wszystkie funkcje, zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku przyjmowania oleju w warunkach rzeczywistych i kontrolowania jego ilości na podstawie wskazań przepływomierza, Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego. Do każdej dostawy, Wykonawca winien dołączyć świadectwo jakości każdej dostarczonej partii oleju opałowego, którego odbiór każdorazowo zakończony zostanie obustronnie podpisanym protokółem odbioru.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: dostawa oleju opałowego lekkiego dla celów grzewczych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 92000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ