Poznań: Dostawa pieluchomajtek dla pacjentów dorosłych
Numer ogłoszenia: 272668 - 2010; data zamieszczenia: 01.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 209030 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pieluchomajtek dla pacjentów dorosłych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek dla pacjentów dorosłych w asortymencie oraz zamawianej ilości wyszczególnionej na załączonym formularzu ofertowym, gdzie opisane są również podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę pieluchomajtek do Zamawiającego - do magazynu Apteki Zakładowej szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 transportem zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Zamawiający oczekuje pieluchomajtek wysokiej jakości, spełniających wszystkie funkcje, zgodnie z ich przeznaczeniem, zapewniających komfort pacjentom, nie powodujących podrażnień, odparzeń, odleżyn oraz ułatwiających obsługę pacjenta personelowi medycznemu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.17.10-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa pieluchomajtek dla pacjentów dorosłych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 136800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ