Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 283126 - 2010; data zamieszczenia: 08.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 189526 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J.Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników laboratoryjnych, (kod CPV 33.69.65.00-0) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w asortymencie i ilościach szczegółowo opisanych na załączonym formularzu ofertowym. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, wysokiej jakości spełniających wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia zawiera opis wymaganych cech, zamawiany asortyment oraz jego ilość, które zostały szczegółowo określone w formularzu ofertowym Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące pakiety (części): PAKIET I - Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatorów OMNI 1 i OMNI 4 z zapewnieniem obsługi serwisowej PAKIET II - Testy paskowe do analizy moczu i paski kalibracyjne do czytnika pasków Miditron Junior z zapewnieniem obsługi serwisowej PAKIET III - Testy paskowe do analizy moczu i paski kontrolne do czytnika pasków Clinitek 500 z zapewnieniem obsługi serwisowej PAKIET IV - Odczynniki do badań laboratoryjnych wykonywanych metodą manualną..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET I - Odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne do analizatorów OMNI 1 i OMNI 4 z zapewnieniem obsługi serwisowej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 53115,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET II - Testy paskowe do analizy moczu i paski kalibracyjne do czytnika pasków Miditron Junior z zapewnieniem obsługi serwisowej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2616,83 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET III - Testy paskowe do analizy moczu i paski kontrolne do czytnika pasków Clinitek 500 z zapewnieniem obsługi serwisowej.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4859,81 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET IV - Odczynniki do badań laboratoryjnych wykonywanych metodą manualną.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2838,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ