Poznań: Dostawa wyrobów medycznych przeznaczonych na Urologię dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3
Numer ogłoszenia: 327920 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 179016 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyrobów medycznych przeznaczonych na Urologię dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa wyrobów medycznych przeznaczonych na Urologię dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3. Zamawiany asortyment, jego ilości wymagane parametry techniczne i użytkowe, zostały opisane szczegółowo na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym, stanowiącym jego integralną część. Asortyment podzielony został odpowiednio na niżej wymienione pakiety (części): PAKIET 1 - Sprzęt urologiczny PAKIET 2 - Cewniki PAKIET 3 - Igły do biopsji stercza PAKIET 4 - Cewniki do urodynamiki PAKIET 5 - Dreny i elektrody PAKIET 6 - Dreny do pompy PAKIET 7 - Zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza, zestawy do nefrostomi przezskórnej PAKIET 8 - Zestaw do nefrostomi metodą dwustopniową PAKIET 9 - Cewniki PAKIET 10 - Cewniki PAKIET 11 - Zestawy wykorzystywane w przypadku nietrzymania moczu PAKIET 12 - Cewniki moczowodowe PAKIET 13 - Zestaw do drenażu przez skórnego metodą jednostopniową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3, 33.14.12.00-2, 33.14.13.23-0, 33.14.16.20-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 8   

Nazwa: Pakiet 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 12   

Nazwa: Pakiet 12

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ