Poznań: Dostawa bielizny operacyjnej, medycznej odzieży ochronnej, fartuchów zabiegowych dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii i Hemodynamiki
Numer ogłoszenia: 247858 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 163136 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bielizny operacyjnej, medycznej odzieży ochronnej, fartuchów zabiegowych dla potrzeb Oddziałów Kardiochirurgii i Hemodynamiki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa bielizny operacyjnej, medycznej odzieży ochronnej i fartuchów zabiegowych dla potrzeb oddziałów Kardiochirurgii i Hemodynamiki WSM im. J. Strusia w Poznaniu, w asortymencie i ilościach określonych poniżej oraz na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiotowa bielizna operacyjna, medyczna odzież ochronna oraz fartuchy zabiegowe, winny zapewniać odpowiednią ochronę i być zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z wymogami ergonomii w taki sposób, aby w warunkach używania do których są przeznaczone, jej użytkownicy mogli swobodnie wykonywać wszystkie czynności, korzystając z odpowiedniej ochrony, co ma na celu wykluczyć zagrożenia oraz inne niedogodności w trakcie jej używania. Przedmiot zamówienia winien być wykonany z wysokogatunkowych tkanin, przeznaczonych specjalnie na odzież dla służby zdrowia tzn. tkaniny te winny być trwałe - odporne na reżim przemysłowego prania, wytrzymałe na tarcie i uszkodzenia mechaniczne, nie gniotące się, o niskiej kurczliwości, łatwe do utrzymania w czystości i estetyce. Odzież wykonana z tkanin białych i kolorowych ( łączonych kolorów) nie może zmieniać barw(farbować lub odbarwiać się). Tkaniny przeznaczone na oferowaną odzież i bieliznę przeznaczoną do sal operacyjnych (zabiegowych) winny spełniać normy Unii Europejskiej w zakresie wymogów stawianych ubiorom ochronnym, oraz winny posiadać : Certyfikat zgodności z Polską Norma, wystawiony przez Zakład Certyfikacji Technik i Technologii Dziewiarskich oraz CIOP (odzież medyczna), a także spełniać wymagania ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o wyrobach medycznych (dot. odzieży barierowej) Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę odzieży do Zamawiającego - na oddziały Kardiochirurgii i Hemodynamiki przy ul. Szwajcarskiej 3 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, transportem zorganizowanym przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1, 39.51.80.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET I GARSONKI DAMSKIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3278,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET II SPODNIUM DAMSKI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4098,36 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET III UBRANIA LEKARSKIE MĘSKIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1967,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET IV KITEK DAMSKI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 491,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: PAKIET V KITEL MĘSKI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 491,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: PAKIET VI UBRANIE OPERACYJNE ZIELONE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11214,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: PAKIET VII UBRANIA OPERACYJNE NIEBIESKIE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11214,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 8   

Nazwa: PAKIET IX SERWETY OPERACYJNE WIELORAZOWEGO UŻYTKU I SERWETY JAŁOWE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21498,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 9   

Nazwa: PAKIET X FARTUCH ZABIEGOWY/OPERACYJNY - BARIEROWY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 57943,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 10   

Nazwa: PAKIET XI ZESTAW DO POERACJI BY-PASS

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12616,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 11   

Nazwa: PAKIET XII ZESTAW DO OPERACJI ZASTAWEK

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13084,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 12   

Nazwa: PAKIET XIII ZESTAW DO PILNYCH OTWARĆ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6542,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 13   

Nazwa: PAKIET XIV POŚCIELE BIAŁE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7704,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 14   

Nazwa: PAKIET XV JEDNORAZOWE OCIEPLACZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1420,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ