Poznań: Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych do analizatora ADVIA Centaur CP oraz odczynników do analizatora Dimension X pand Plus - firma Siemens Haelthcare Diagnostics Sp. z o. o. dla potrzeb Pracowni Diahnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 190348 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150788 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych do analizatora ADVIA Centaur CP oraz odczynników do analizatora Dimension X pand Plus - firma Siemens Haelthcare Diagnostics Sp. z o. o. dla potrzeb Pracowni Diahnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych, zużywalnych do analizatora ADVIA Centaur CP oraz odczynników do analizatora Dimension X pand Plus - firma Siemens Haelthcare Diagnostics Sp. z o. o. (kod CPV 33.69.65.00-0) dla potrzeb Pracowni Diahnostyki Laboratoryjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w asortymencie i ilościach szczegółowo opisanych na załączonym formularzu ofertowym Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych wysokiej jakości spełniających wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju asortymentu, zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia zawiera opis wymaganych cech, zamawiany asortyment oraz jego ilość, które zostały szczegółowo określone w formularzu ofertowym. Pakiet I - Dostawę odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatora ADVIA Centaur CP - firma Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o. o. Wymaga się by Wykonawca dostarczył zestaw komputerowy (Pakiet MS Office) wraz z drukarką Wymagania dotyczące odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych: Termin ważności odczynników - nie krótszy niż 7 mies. od daty dostawy Termin ważności kalibratorów i materiałów kontrolnych - nie krótszy niż 12 mies. od daty dostawy - sukcesywna dostawa tej samej serii w czasie trwania kontraktu Pakiet II - Dostawę odczynników laboratoryjnych do analizatora Dimension X pand Plus - firma Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o. o. Wymagania dotyczące odczynników: Termin ważności odczynników - nie krótszy niż 12 mies. od daty dostawy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet I - Dostawę odczynników laboratoryjnych, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do analizatora ADVIA Centaur CP - firmy Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o. o..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 262000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet II - Dostawę odczynników laboratoryjnych do analizatora Dimension X pand Plus - firma Siemens Healthcare Diagnostics Sp. z o. o..

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ