Poznań: Dostawa noży okulistycznych, błękitu trypanowego, materiałów wiskoelastycznych, kaniuli do hydrodysekcji, igieł do znieczuleń pozagałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3.
Numer ogłoszenia: 146734 - 2010; data zamieszczenia: 27.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83048 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa noży okulistycznych, błękitu trypanowego, materiałów wiskoelastycznych, kaniuli do hydrodysekcji, igieł do znieczuleń pozagałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: dostawa noży okulistycznych, błękitu trypanowego, materiałów wiskoelastycznych, kaniuli do hydrodysekcji, igieł do znieczuleń pozagałkowych, soczewek wewnątrzgałkowych dla potrzeb Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu przy ul. Szwajcarskiej 3. Zamawiany asortyment, jego ilości wymagane parametry techniczne i użytkowe, zostały opisane szczegółowo na załączonym do SIWZ formularzu ofertowym, stanowiącym jego integralną część. Do rozpatrzenia przyjęte zostaną wyłącznie oferty na sprzęt nowy, posiadający certyfikaty, o których mowa w pkt. 1.2 oraz 4.4.1 SIWZ Zamawiający oczekuje sprzętu wysokiej jakości, tj. niezawodnego, spełniającego bezwzględnie wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem, zapewniający bezpieczeństwo pacjentom, oraz komfort pracy personelowi medycznemu użytkującemu ten sprzęt. Oferowany przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie wymagane cechy: nie spełnienie choćby jednego z wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. Asortyment podzielony został odpowiednio na niżej wymienione pakiety (części): Pakiet 1- Noże okulistyczne Pakiet 2- Błękit trypanowy Pakiet 3- Materiały wiskoelastyczne Pakiet 4- Kaniula do hydrodysekcji Pakiet 5- Igły do znieczuleń pozagałkowych Pakiet 6- Soczewki Pakiet 7- Soczewki..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.10.00-0, 33.69.00.00-3, 33.73.11.10-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1 - Noże okulistyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73440,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2 - Błękit trypanowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet 3 - Materiały wiskoelastyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet 4 - Kaniule do hydrodysekcji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Pakiet 5 - Igły do znieczuleń pozagałkowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Pakiet 6 - Soczewki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 276000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: Pakiet 7 - Soczewki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ