Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 74468-2010 z dnia 2010-03-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych, wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych. Asortyment oraz zamawiane ilości wyszczególnione...
Termin składania ofert: 2010-03-29

Poznań: Dostawa odczynników mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego
Numer ogłoszenia: 179324 - 2010; data zamieszczenia: 23.06.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 74468 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych, wraz z dzierżawą analizatora mikrobiologicznego do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych. Asortyment oraz zamawiane ilości wyszczególnione zostały na załączonym formularzu ofertowym, gdzie opisane są również podstawowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę odczynników do Zamawiającego oraz dostawę i montaż analizatora a także szkolenie personelu. Transport winien być zorganizowany przez wykonawcę, na własny koszt i ryzyko. Miejsce dostawy odczynników określone zostanie każdorazowo w zamówieniu. Zamawiający oczekuje przedmiotu zamówienia wysokiej jakości, spełniających wszystkie funkcje, zgodnie z jego przeznaczeniem, mimo iż jedynym kryterium wyboru jest cena Przedmiot zamówienia podzielony został na niżej wymienione pakiety (części): PAKIET I ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI PAKIET II KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE PAKIET III ODCZYNNIKI CHEMICZNE PAKIET IV TESTY PAKIET V PODŁOŻA PAKIET VI POJEMNIKI DO ŚLUZU PAKIET VII SZCZEPY WAORCOWE - CZWARTY PASAŻ PAKIET VIII PODŁOŻA NA PŁYYKACH PETRIEGO (płytka 90 mm) I PODŁOŻA PÓŁPŁYNNE (bulion mózgowo-sercowy) PAKIET IX KRAŻKI I ANTYBIOTYKI DO BADANIA LEKOWRAŻLIWOSCI METODĄ DYFUZYJNO-KRĄŻKOWĄ I KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE PAKIET X TESTY PASKOWE DO BADANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI AB BIODISK - E TESTY I SZCZEPY WZORCOWE Z KOLEKCJI ATCC PAKIET XI ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE DO HODOWLI BAKTERII - DEHYDRATY PAKIET XII TESTY LATEKSOWE DO SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW PAKIET XIII ZESTAWY DO HODOWLI, IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII BEZTLENOWYCH, DO WYKONYWANIA ANTYMYKOGRAMÓW PAKIET XIV ZESTAWY DO WYKONYWANIA ANTYMYKOGRAMÓW PAKIET XV KREW BARANIA PAKIET XVI OSOCZE KRÓLICZE PAKIET XVII SUPLEMENTY DO PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH PAKIET XVIII PODŁOŻA PŁYNNE DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW 1.1 Wymagane jest by wykonawca: a/ zainstalował i uruchomił aparaturę w siedzibie Zamawiającego (WSM im. J. Strusia ul. Szkolna 8/12) oraz dostarczył instrukcję obsługi w języku polskim, a także przeszkolił personel Zamawiającego w zakresie jego wykorzystania, b/ wykonywał na własny koszt przeglądy, konserwacje i naprawy przedmiotu umowy i zapewnił własny serwis do wykonywania tych czynności oraz zobowiązał się do utrzymywania sprzętu w pełnej sprawności, c/ wykonywał naprawy przedmiotu dzierżawy, w razie jego awarii w okresie trwania umowy, w terminie podanym w ofercie, od chwili zgłoszenia każdej awarii..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0, 38.43.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET I ODCZYNNIKI DO DIAGNOSTYKI

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 116822,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET II KRĄŻKI ANTYBIOGRAMOWE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4672,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET VII SZCZEPY WZORCOWE - CZWARTY PASAŻ

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2803,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET VIII PODŁOŻA NA PŁYYKACH PETRIEGO (płytka 90 mm) I PODŁOŻA PÓŁPŁYNNE (bulion mózgowo-sercowy)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38315,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: PAKIET IX KRAŻKI I ANTYBIOTYKI DO BADANIA LEKOWRAŻLIWOSCI METODĄ DYFUZYJNO-KRĄŻKOWĄ I KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7367,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: PAKIET XI ODCZYNNIKI MIKROBIOLOGICZNE DO HODOWLI BAKTERII - DEHYDRATY

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1330,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: PAKIET XII TESTY LATEKSOWE DO SZYBKIEJ IDENTYFIKACJI DROBNOUSTROJÓW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6148,60 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 8   

Nazwa: PAKIET XIII ZESTAWY DO HODOWLI, IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI BAKTERII BEZTLENOWYCH, DO WYKONYWANIA ANTYMYKOGRAMÓW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18557,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 9   

Nazwa: PAKIET XIV ZESTAWY DO WYKONYWANIA ANTYMYKOGRAMÓW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2102,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 10   

Nazwa: PAKIET XV KREW BARANIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 400,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 11   

Nazwa: PAKIET XVI OSOCZE KRÓLICZE

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1380,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 12   

Nazwa: PAKIET XVII SUPLEMENTY DO PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2237,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 13   

Nazwa: PAKIET XVIII PODŁOŻA PŁYNNE DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34336,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ