Poznań: Dostawa worków foliowych, rękawic foliowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.
Numer ogłoszenia: 128582 - 2010; data zamieszczenia: 13.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 69618 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa worków foliowych, rękawic foliowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa worków foliowych, rękawic foliowych (kod CPV 19.64.00.00-4, 18.42.43.00-0) dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w asortymencie i ilościach wymienionych w załączonym formularzu ofertowym. Wymagane cechy przedmiotu zamówienia zostały opisane na załączonym formularzu ofertowym. Worki foliowe, rękawice foliowe powinny być bezzapachowe (niewydzielające żadnego zapachu), mocne, trwałe (dno worka powinno być trwale zgrzane uniemożliwiające rozerwanie się dna po obciążeniu), być konfekcjonowane nie w rolkach (składane), nieelektryzować się i być oznakowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego transportem zorganizowanym przez wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Wyroby oferowane we wszystkich pakietach, winny być wysokiej jakości, spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków lub złożenie wzorów w sposób uniemożliwiający jego przetestowanie spowoduje odrzucenie oferty. Pakiet I - Worki na odpady Pakiet II - Rękawice.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.64.00.00-4, 18.42.43.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet 1 - Worki na odpady

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 268930,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet 2 - Rękawice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3120,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ