Poznań: Przetarg nieograniczony na dostawę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi
Numer ogłoszenia: 70415 - 2010; data zamieszczenia: 31.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 42462 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę pasków testowych do pomiaru stężenia glukozy we krwi.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: PAKIET I PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU MEDISENSE SENSOR ELECTRODES PAKIET II PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ONE - TOUCH PAKIET III PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ONE - TOUCH Horizon PAKIET IV PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU CONTOUR TS PAKIET V PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU CONTOUR TS.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.12.41.31-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: PAKIET I PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU MEDISENSE SENSOR ELECTRODES

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2967,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: PAKIET II PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ONE - TOUCH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1116,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: PAKIET III PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU ONE - TOUCH Horizon

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1757,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: PAKIET IV PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU CONTOUR TS

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21233,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: PAKIET V PASKI TESTOWE DO POMIARU STĘŻENIA GLUKOZY WE KRWI TYPU CONTOUR TS

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66311,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ