Poznań: Dostawa worków foliowych, rękawic foliowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 67684 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33348 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8739 293, 008, 033, faks 061 8779 517.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa worków foliowych, rękawic foliowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarska 3 w Poznaniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa worków foliowych, rękawic foliowych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo Leczniczym SP ZOZ ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu w asortymencie i ilościach wymienionych w formularzu ofertowym. Wymagane cechy przedmiotu zamówienia zostały opisane na załączonym formularzu ofertowym. Worki foliowe, rękawice foliowe powinny być bezzapachowe (niewydzielające żadnego zapachu), mocne, być konfekcjonowane nie w rolkach (składane), nieelektryzować się i być oznakowane zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego transportem zorganizowanym przez wykonawcę na jego koszt i ryzyko. Wyroby oferowane we wszystkich pakietach, winny spełniać wszystkie warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz w pełni spełniać wszystkie wymagania funkcjonalne, właściwe dla tych wyrobów, zgodnie z ich przeznaczeniem. Pakiet I - Worki na odpady Pakiet II - Rękawice Pakiet III - Worki na materace..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.64.00.00-4, 18.42.43.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet III - Worki na materace

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5290,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ