dostawa druków medycznych, szpitalnych i powszechnego uzytku

Poznań: Dostawa druków medycznych, szpitalnych i powszechnego użytku
Numer ogłoszenia: 278188 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa druków medycznych, szpitalnych i powszechnego użytku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I DRUKI MEDYCZNE PAKIET II DRUKI POWSZECHNEGO UŻYTKU PAKIET II DRUKI SZPITALNE.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.90.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadiu nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznan Stare Miasto Szwajcarska 3 61-285 Poznań blok D pok 134 I p.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto - w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3, 61 - 285 Poznań pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.


ZAŁĄCZNIKI

 • 1. specyfikacja na druki medyczne, szpitalne i powszechnego użytku (2009-08-13 14:36)
 • 2._FORMULARZ_ PAKIET II (2009-08-13 14:36)
 • 2._FORMULARZ_PAKIET I (2009-08-13 14:37)
 • 2._FORMULARZ_ PAKIET III (2009-08-13 14:37)
 • 5._zał druki zastrzeżone (2009-08-13 14:37)
 • wzór umowy na druki (2009-08-13 14:38)
 • odpowiedzi na pytania nr 1 (2009-09-01 10:55)
 • 18. OGLOSZENIE O WYBORZE (2009-09-22 08:01)
 • ZP-12 ZESTAWIENIE CEN Z OTWARCIA OFERT (2009-09-22 08:02)
 • ZP-21 streszczenie ofert - OCENA PUNKTOWA (2009-09-22 08:03)
 • OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY (2009-10-08 12:48)