Dostawa opatrunków specjalistycznych

 

Poznań: Dostawa opatrunków specjalistycznych
Numer ogłoszenia: 277242 - 2009; data zamieszczenia: 13.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opatrunków specjalistycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I - PRZYLEPCE SPECJALISTYCZNE - TAŚMA PAKIET II - OPATRUNEK STERYLNY CHŁONNY PAKIET III - FOLIA CHIRURGICZNA (tolerancja rozmiarów ± 3cm) PAKIET IV - OPATRUNKI DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE PAKIET V - OPATRUNEK HYDROŻELOWY DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE PAKIET VI - OPATRUNEK HYDROŻELOWY ZAWIERAJACY SREBRO DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE PAKIET VII - OPATRUNEK CHŁONNY Z WĘGLEM AKTYWNYM (tolerancja średnicy ± 1cm) PAKIET VIII - OPATRUNKI Z FOLII POLIURETANOWEJ Z WKŁADEM CHŁONNYM PAKIET IX - OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE PAKIET X - OPATRUNKI Z PIANKI POLIURETANOWEJ PAKIET XI - OPATRUNKI Z ALGINIANEM PAKIET XII - OPATRUNKI Z SIATKI PAKIET XIII - GĄBKIA Z GENTAMYCYNĄ PAKIET XIV - PREPARATY DO HEMOSTAZY PAKIET XV - GĄBKI HEMOSTATYCZNE PAKIET XVI - OPATRUNKI WCHŁANIALNE Z REGENEROWANEJ UTLENIONEJ CELULOZY PAKIET XVII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE STOSOWANE W LECZENIU RAN OPARZENIOWYCH I ODLEŻYN PAKIET XVIII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE PAKIET XIX - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE JAŁOWE PAKIET XX - OPATRUNKI JAŁOWE TYPU HYDROFIBER PAKIET XXI - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE TYPU HYDROKOLOIDOWEGO PAKIET XXII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE BAKTERIOBÓJCZE PAKIET XXIII - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE - KOMPRESY PAKIET XXIV - OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE TYPU AQUAGEL PAKIET XXV - GĄBKI POLIURETANOWE, GAZA PAKIET XXVI - FOLIE OPERACYJNE PAKIET XXVII - ŚCIERECZKA Z WYSOKOCHŁONNEJ WIELOWARSTWOWEJ BIBUŁY.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 27.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -posiadają koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu materiałami opatrunkowymi. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. 4.4.1 Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą)z zastrzeżeniem pkt.4.5; nie spełnienie warunków określonych w pkt.4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. 4.4.2 Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt 4.2 i 4.3 brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2 Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 4.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.2 Koncesje, zezwolenia lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu materiałami opatrunkowymi 4.2.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4.2.4 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.2.5 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.4. 4.2.6 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 4.2.7 Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 4.2.8 Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.6 oraz 4.2.2 - jeden z podmiotów 4.3 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt 1.2 i 1.3 oraz wzory 4.3.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie oferowanych materiałów opatrunkowych do obrotu medycznego i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych zgodnie z wskazaną w pkt. 1.2.2 ustawą z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 93 poz. 896), tj certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokument równorzędny - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego. UWAGA! Na każdym dokumencie dopuszczającym materiały opatrunkowe do obrotu należy odręcznie - wyraźnie zaznaczyć, którego pakietu i pozycji w tym pakiecie dotyczy dany dokument. Jeśli oferowany wyrób wymieniony jest w załączniku do certyfikatu - należy go wyraźnie zaznaczyć w tym załączniku. 4.3.2 Wzory oferowanego asortymentu materiałów opatrunkowych (na opakowaniach wzorów oraz na dokumentach, należy odręcznie , wyraźnie zaznaczyć którego pakietu i pozycji w pakiecie wzór lub dokument dotyczy). 4.3.3 Dokumenty (materiały informacyjne) potwierdzające spełnienie wymaganych warunków szczegółowych zgodnie z pkt. 1.2 SIWZ, dla wszystkich oferowanych wyrobów. 4.3.4 Karty techniczne wyrobu dla folii chirurgicznych i operacyjnych ( zgodnie z pkt. 1.2 SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznan Stare Miasto ul. Szwajcarska 3 61-285 Poznań , blok D pok. 134.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2009 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3 , pok. 239,.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: PAKIET I.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYLEPCE SPECJALISTYCZNE - TAŚMA szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNEK STERYLNY CHŁONNY szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FOLIA CHIRURGICZNA (tolerancja rozmiarów ± 3cm) szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNEK HYDROŻELOWY DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNEK HYDROŻELOWY ZAWIERAJACY SREBRO DO LECZENIA RAN TRUDNOGOJACYCH SIE szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNEK CHŁONNY Z WĘGLEM AKTYWNYM (tolerancja średnicy ± 1cm) szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI Z FOLII POLIURETANOWEJ Z WKŁADEM CHŁONNYM szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI HYDROKOLOIDOWE szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: PAKIET X.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI Z PIANKI POLIURETANOWEJ szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: PAKIET XI.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI Z ALGINIANEM szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: PAKIET XII.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI Z SIATKI szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: PAKIET XIII.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GĄBKIA Z GENTAMYCYNĄ szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: PAKIET XIV.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PREPARATY DO HEMOSTAZY szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: PAKIET XV.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GĄBKI HEMOSTATYCZNE szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: PAKIET XVI.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI WCHŁANIALNE Z REGENEROWANEJ UTLENIONEJ CELULOZY szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: PAKIET XVII.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE STOSOWANE W LECZENIU RAN OPARZENIOWYCH I ODLEŻYN szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: PAKIET XVIII.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: PAKIET XIX.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE JAŁOWE szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: PAKIET XX.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI JAŁOWE TYPU HYDROFIBER szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: PAKIET XXI.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE TYPU HYDROKOLOIDOWEGO szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: PAKIET XXII.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE BAKTERIOBÓJCZE szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: PAKIET XXIII.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE - KOMPRESY szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: PAKIET XXIV.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OPATRUNKI SPECJALISTYCZNE TYPU AQUAGEL szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: PAKIET XXV.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GĄBKI POLIURETANOWE, GAZA szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: PAKIET XXVI.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: FOLIE OPERACYJNE szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: PAKIET XXVII.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ŚCIERECZKA Z WYSOKOCHŁONNEJ WIELOWARSTWOWEJ BIBUŁY szczegółowy asortyment oraz ilości zostały podane w tym pakiecie w formularzy ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.16-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2010.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


ZAŁĄCZNIKI

 • 1. Specyfikacja- opatrunki specjalistyczne (2009-08-13 09:39)
 • 2. fORMULARZ OFERTOWY opatrunki specjalistyczne (2009-08-13 09:39)
 • 5._zał druki zastrzeżone (2009-08-13 09:39)
 • wzór um owy opatr.specjalistyczne 09 (2009-08-13 09:39)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-08-26 13:32)
 • Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ (2009-08-28 14:31)
 • OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA OPATRUNKI SPECJ. (2009-09-25 10:05)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-09-25 10:05)
 • ZP-21 streszczenie ofert - punktacja (2009-09-25 10:06)
 • FORMULARZ OGŁOSZENIA O WYBORZE- SPROSTOWANIE (2009-10-02 08:39)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-10-29 13:26)