Postępowanie w trybie z wolnej ręki na obsługę tomografu komputerowego Somathom Sensation 40 o numerze seryjnym 57239, stanowiącego wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

PL-Poznań: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych

2009/S 153-222899

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Kontakt ul. Szwajcarska 3, Do wiadomości Anna Jackowiak, PL-61-833 Poznań. Tel.  +48 618739293. E-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  +48 618779517.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Obsługa serwisowa tomografu komputerowego Somathom Sensation 40 o numerze seryjnym 57239, stanowiącego wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usługi: nr 27.
Główne miejsce świadczenia usług: Pracownia Diagnostyki Obrazowej Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

Kod NUTS PL415 .

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Obsługa serwisowa tomografu komputerowego Somathom Sensation 40 o numerze seryjnym 57239, stanowiącego wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50400000.

II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 330 629,60 PLN.
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%): 22.0.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Ograniczona.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/7287/N/2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIE NR: 1 NAZWA: Obsługa serwisowa tomografu komputerowego Somathom Sensation 40 o numerze seryjnym 57239, stanowiącego wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej.
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
3.8.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Siemens Sp. z o. o., ul. Żupnicza 11, PL-03-821 Warszawa. Tel.  +48 228709271. Faks  +48 228790259.

V.4) INFORMACJE NA TEMAT WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 330 629,60 PLN.
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 22.0
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 090 680,00 PLN.
Bez VAT.
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: liczba miesięcy: 36.
V.5) PRZEWIDYWANE JEST ZLECENIE PODWYKONAWSTWA W RAMACH ZAMÓWIENIA:
Nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE:
Nie.
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE:
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa.

VI.3.2) Składanie odwołań:
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
7.8.2009.