Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego, sterylnego jednorazowego użytku m.in.: przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, zestawy do odsysania pola operacyjnego, przyrządy do przetaczania krwi, igły do znieczuleń pozagałkowych, strzykawki cewnikowe, zaciski hemostatyczne

Poznań: Dostawa na sprzęt medyczny, sterylny jednorazowego użytku m.in.: przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, zestawy do odsysania pola operacyjnego, przyrządy do przetaczania krwi, igły do znieczuleń pozagałkowych, strzykawki cewnikowe, zaciski hemostatyczne
Numer ogłoszenia: 265104 - 2009; data zamieszczenia: 04.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·   Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa na sprzęt medyczny, sterylny jednorazowego użytku m.in.: przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, zestawy do odsysania pola operacyjnego, przyrządy do przetaczania krwi, igły do znieczuleń pozagałkowych, strzykawki cewnikowe, zaciski hemostatyczne.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet 1- Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, zestawy do odsysania pola operacyjnego, przyrządy do przetaczania krwi Pakiet 2- Igły do znieczuleń pozagałkowych Pakiet 3- Strzykawki cewnikowe Pakiet 4- Zaciski hemostatyczne.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; natomiast nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1, 4.3.2 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 i 4.3.1 i 4.3.2 dokumentów i oświadczeń brakujących lub wadliwych w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·   Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.5 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.3 SIWZ, oraz wzory: Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego asortymentu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy), tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego, co należy odpowiednio udokumentować. Uwaga! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie - odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. Materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu. Uwaga! Na wszystkich załączonych do oferty dokumentach należy wyraźnie- odręcznie zaznaczyć, którego pakietu oraz pozycji w danym pakiecie dokument ten dotyczy. Jeśli oferowany sprzęt jest wymieniony w załączniku do certyfikatu, należy na tym załączniku zaznaczyć miejsce, w którym jest wymieniony. Wzory oferowanego sprzętu. Na opakowaniach wzorów oraz na dokumentach należy odręcznie wyraźnie zaznaczyć którego pakietu i pozycji w pakiecie wzór lub dokument dotyczy zgodnie z pkt.1.5 niniejszej specyfikacji..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www. szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego j.w. za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare- Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań kancelaria zakładu pok.239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH, ZESTAWY DO ODSYSANIA POLA OPERACYJNEGO, PRZYRZĄDY DO PRZETACZANIA KRWI.

·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-0.

·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

·   4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: IGŁY DO ZNIECZULEŃ POZAGAŁKOWYCH.

·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-0.

·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

·   4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STRZYKAWKI CEWNIKOWE.

·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-0.

·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

·   4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·   1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: ZACISKI HEMOSTATYCZNE.

·   2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-0.

·   3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

·   4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-08-04 10:46)
  • Formularz ofertowy (2009-08-04 10:47)
  • Wzór umowy (2009-08-04 10:47)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-08-04 10:48)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-08-06 11:35)
  • Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ (2009-08-07 12:25)
  • Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2009-08-26 13:21)
  • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-08-26 13:21)
  • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2009-08-26 13:21)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-09-28 09:56)