Przetarg nieograniczony na dostawę środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb ZOZ Poznań - Stare Miasto

Poznań: dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb ZOZ Poznań - Stare Miasto Numer ogłoszenia: 124323 - 2009; data zamieszczenia: 31.07.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23. * Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl * Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla potrzeb ZOZ Poznań - Stare Miasto. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych wysokiej jakości spełniających wszystkie wymagane warunki dla tego rodzaju środków, zgodnie z jego przeznaczeniem. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę do zamawiającego ZOZ Poznań - Stare Miasto ul. Szkolna 8/12, 61-833 oraz ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań. II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 23. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu wadium nie jest wymagane. III.2) WARUNKI UDZIAŁU * Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:-spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty , pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Brak choćby jednego z dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie wraz z tłumaczeniem na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt 4.5 specyfikacji; nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3 specyfikacji spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w.. * Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 specyfikacji wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed terminem składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym dostawca lub wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt.3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 1 oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1, 2, 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ 1. Oświadczenie o posiadaniu dokumentów wymienionych w pkt. 1.2 SIWZ, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie Zamawiającego. 2. Dla ofert równoważnych: a) Odpowiedni dokument dopuszczający wprowadzenie oferowanych środków dezynfekcyjnych do obrotu medycznego w Polsce, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami , jak w pkt. 1.2 SIWZ. b) Materiały informacyjne (np. ulotki, katalogi). SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dokumenty dostępne są bezpośrednio na stronie www.szpital-strusia.poznan.pl lub w siedzibie Zamawiajacego: ul. Szwajcarska 3 Poznań pok 133-135 (Dz. Zam Pub.) tel 0618739033 fax 0618779517. IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3 Poznań. IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Środki do dezynfekcji powierzchni. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 4 pozycje. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Środki do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością (talerze, sztućce, lodówki, zamrażarki itp.). * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.08-. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Środki myjąco-dezynfekcyjne do mycia dezynfektorów. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 pozycje. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Środki do dezynfekcji sprzętu medycznego, narzędzi, miejsc trudno dostępnych. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 7 pozycji. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Środki do dezynfekcji powierzchni, ścieków dla Oddziału Chorób Zakaźnych. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Środki do dezynfekcji rąk. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 pozycje. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Środki do higienicznego mycia ciała, rąk, pola operacyjnego. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 pozycje. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Środki do higienicznego mycia ciała, rąk, pola operacyjnego. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 pozycje. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Środek do dezynfekcji skóry, błon śluzowych, ran przewlekłych. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 pozycje. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Chusteczki nasączone środkiem dezynfekcyjnym. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 pozycje. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: jednorazowe szczotki do mycia rąk. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Środki do dezynfekcji czyszczenia i konserwacji sprzętu ze stali nierdzewnej (dla sal operacyjnych). * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 3 pozycje. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Środki do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Środek do dezynfekcji skóry. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: środek do dezynfekcji chirurgicznej rąk. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Środki do dezynfekcji skóry - barwione. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Dezynfekcja kątnic. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Środki do dezynfekcji skory i śluzówki - barwione. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Środek do dezynfekcji narzędzi. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 pozycje. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Środki do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów - bez zawartości formaldehydów. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2 pozycje. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Środki do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych w myjkach ultradźwiękowych i endoskopów. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Środki do dezynfekcji błon śluzowych. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena. CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Środki do dezynfekcji ran i błon śluzowych. * 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 pozycja. * 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. * 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 8. * 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.
ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (2009-07-31 11:51)
  • Formularz ofertowy (2009-07-31 11:51)
  • WZÓR UMOWY (2009-07-31 11:51)
  • druk zastrzeżonych informacji zawartych w ofercie (2009-07-31 11:52)
  • WYJAŚNIENIA nr 1 (2009-08-04 14:15)
  • SPROSTOWANIE nr 1 (2009-08-05 11:09)
  • Ogłoszenie o wyborze najk.oferty (2009-08-27 07:03)
  • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-08-27 07:03)
  • ZP 21 STRESZCZENIE OCENY I POROWNANIA ZLOZONYCH OFERT (2009-08-27 07:04)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-09-23 12:03)