Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu

28/07/2009    S142    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na dostawy – Procedura otwarta

PL-Poznań: Odczynniki i środki kontrastowe

2009/S 142-207890

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Do wiadomości Elżbieta Prządka, PL-61-833 Poznań. Tel.  +48 618739305. E-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  +48 618779517.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:

Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:

Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto.
Apteka Szpitala, ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa środków kontrastowych dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań – Stare Miasto Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu. Przedmiot został podzielony na 5 pakietów - części.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33696000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):

Nie.

II.1.8) Podział na części:

Tak.
Oferty należy składać w odniesieniu do: jednej lub więcej części.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:

Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

I - Środek cieniujący o stężeniu 690 mg/ml typu Ultravist 370; II - Środek cieniujący o stężeniu 816 mg/ml typu Iomeron 400; III - Środek cieniujący o stężeniu 741 mg/ml typu: Optiray 350; IV - Środek cieniujący w przedziale 652 – 678 typu: Visipaque 320 ; V - Środek cieniujący o stężeniu 300 mg 1/ml -typu Omnipaque 300.

II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zmówienia).

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI

CZĘŚĆ nr 1 NAZWA: Środek cieniujący o stężeniu 690 mg/ml typu Ultravist 370

1) KRÓTKI OPIS:

Środek cieniujący o stężeniu 690 mg/ml typu Ultravist 370.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33696000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

— amp. 500 ml - 400 op,
— amp. 100 ml - 500 op,
— amp. 200 ml - 1500 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 2 NAZWA: Środek cieniujący o stężeniu 816 mg/ml typu Iomeron 400

1) KRÓTKI OPIS:

Środek cieniujący o stężeniu 816 mg/ml typu Iomeron 400.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33696000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

— amp. 100 ml – 500 op,
— amp. 200 ml – 1000 op,
— amp. 500 ml – 400 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 3 NAZWA: Środek cieniujący o stężeniu 741 mg/ml typu: Optiray 350

1) KRÓTKI OPIS:

Środek cieniujący o stężeniu 741 mg/ml typu: Optiray 350.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33696000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

— amp. 100 ml – 1 500 op,
— amp. 200 ml – 1 500 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 4 NAZWA: Środek cieniujący w przedziale 652 – 678 typu: Visipaque 320

1) KRÓTKI OPIS:

Środek cieniujący w przedziale 652 – 678 typu: Visipaque 320.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33696000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

— amp. 100 ml – 1 000 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ nr 5 NAZWA: Środek cieniujący o stężeniu 300 mg 1/ml -typu Omnipaque 300

1) KRÓTKI OPIS:

Środek cieniujący o stężeniu 300 mg 1/ml -typu Omnipaque 300.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

33696000.

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES:

— amp. 100 ml – 1 000 op.

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA:

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 6.745,- PLN. Wadium wnoszone jest tylko na pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Finansowanie ze środkó własnych zamawiającego.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Podmioty wystepujace wspólnie.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:

Tak.
Wykonawcy przystępujący do postepowania winni złożyć zastępujące dokumenty dotyczące oferowanych środków kontrastowych:
1. Oświadczenie, że oferowane środki kontrastowe zostały dopuszczone do obrotu medycznego w Polsce i są zarejestrowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz że odpowiednie świadectwa zostaną okazane na każde żądanie zmawiającego.
2.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie.
— dla ofert równoważnych przedłożenie dokumentów o których mowa w pkt. 1.2.SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy:
— spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych,
— posiadają koncesję, zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami.
Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:
1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2.Koncesję , zezwolenie lub inny dokument potwierdzający uprawnienia wykonawcy do hurtowego obrotu lekami.
3.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy , wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 3, 5 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9.Dowód wniesienia wadium.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Sprawozdanie finansowe w części tj. bilans oraz rachunek zysków i strat a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dot. bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
2. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.2.3) Zdolność techniczna:

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:

Nie.

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:

Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

DZP/9272/N/2009.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 147-197718 z dnia 31.7.2008.

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.8.2009 - 14:30.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego na podstawie faktury wystawionej przez zamawiającego i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty można pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

25.8.2009 - 09:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Data: 25.8.2009 - 11:00.
Miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, Szpital przy ul. Szwajcarska 3, PL-61-285 Poznań.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:

Nie.

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:

Nie.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Krajowa Izba Odwoławcza - Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17 a, PL-02-676 Warszawa.

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne:

j.w..

VI.4.2) Składanie odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania do zamawiającego.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:

Krajowa Izba Odwoławcza - Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17 a, PL-02-676 Warszawa.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

24.7.2009.

 


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-07-28 10:09)
  • FORMULARZ OFERTOWY (2009-07-28 10:09)
  • Wzór umowy (2009-07-28 10:10)
  • Druk zastrzenia informacji zawartych w ofercie (2009-07-28 10:11)
  • Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ (2009-07-31 13:57)
  • Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ (2009-08-21 11:15)
  • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofety (2009-09-03 12:21)
  • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-09-03 12:21)
  • ZP 21 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (2009-09-03 12:22)
  • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-10-23 07:42)