Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do krążenia pozaustrojowegoPoznań: Dostawa aparatu do krążenia pozaustrojowego
Numer ogłoszenia: 246194 - 2009; data zamieszczenia: 21.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu do krążenia pozaustrojowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest aparat do krążenia pozaustrojowego, zawierający m.in. następujące elementy: pompy perystaltyczne - jednogłowicowe 3 szt. pompę perystaltyczną dwugłowicową 1 szt. układ kontroli hemodynamicznej - moduły monitorujące, elektroniczny mieszacz gazów, wymiennik ciepła, biopompę z konsolą do instalacji jednorazowych głowic, urządzenie do monitorowania hematokrytu, hemoglobiny, prężności tlenu i dwutlenku węgla we krwi. o szczegółowych parametrach technicznych opisanych w części I formularza ofertowego.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.60.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W poztępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3 61 - 285 Poznań (I ptr. pok. 133 ).

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznab - Stare Miasto. ul. Szwajcarska 3 , 61 - 285 Poznań (II ptr. pok. 239).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-07-21 08:51)
  • Formularz ofertowy (2009-07-21 08:52)
  • wzór umowy (2009-07-21 08:53)
  • Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-07-21 08:53)
  • Sprostowanie treści umowy (2009-07-23 14:19)
  • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-07-24 13:48)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2009-07-29 13:49)
  • Druk ZP - 12 (2009-07-29 13:49)
  • Druk ZP-21 (2009-07-29 13:50)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-08-25 09:54)