Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu endoskopowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego

 Poznań: Dostawa sprzętu endoskopowego dla zadania inwestycyjnego   p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego

Numer ogłoszenia: 244444 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu endoskopowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Budowa Szpitala Zakaźnego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przewmiotem zamówienia jest dostawa 1. ZESTAW SPRZETU ENDOSKOPOWEGO : monitor do endoskopu; wózek endoskopowy; myjka endoskopów automatyczna, wanna do ręcznego mycia endoskopów; wideogastroskop; wideogastroskop ; videosigmoidoskop ; wideoduodenoskop; zestaw diatermii z modułem argonowym; procesor; tester szczelności; ssak Secura Nova; komputer z systemem minilris; 2. STÓŁ DO BADAŃ ENDOSKOPOWYCH.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.81.00-6, 33.16.80.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. 4 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia                  i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz                   z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą), z zastrzeżeniem pkt. 4.5, natomiast nie spełnienie wymagań określonych w pkt. 4.3 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia brakujących albo wadliwych dokumentów lub oświadczeń wymienionych w pkt. 4.2. i 4.3 w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, albo kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3. 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujący wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne wykonawcy występujący wspólnie przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. 8. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.2.1 4.2.2 i 4.2.6. 9. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ przez oferowany sprzęt: 9.1 Odpowiednie dokumenty (certyfikaty) na podstawie których oferowana aparatura może być wykorzystywana przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wskazane w pkt. 1.2 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków bezpieczeństwa, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9.2. Certyfikat ISO dla wytwórcy (producenta) oferowanego aparatu. 9.3. Szczegółowe materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu, potwierdzające w pełnym zakresie parametry techniczne oferowanego sprzętu..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·                  1 - Cena - 70

·                  2 - ocena cech funkcjonalnych , dla pak. II - 100% cena - 30

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ZOZ Poznań - Stare Miasto, ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznan (pok. 210)..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego, ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań (pok. 239)..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZESTAW SPRZETU ENDOSKOPOWEGO.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. monitor do endoskopu - 1 szt. 2. wózek endoskopowy - 1 szt. 3. myjka endoskopów automatyczna - 1 szt. 4. wanna do ręcznego mycia endoskopów - 1 szt. 5. wideogastroskop - 2 szt. 6. wideogastroskop - 1 szt. 7. videosigmoidoskop - 1 szt. 8. wideoduodenoskop - 1 szt. 9. zestaw diatermii z modułem argonowym - 1 szt. 10. procesor- 1 szt. 11. tester szczelności - 1 szt. 12. ssak Secura Nova - 1 szt. 13. komputer z systemem minilris - 1 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.81.00-6, 33.16.80.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

·                  4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                          1. Cena - 70

o                          2. ocena cech funkcjonalnych - 30

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: STÓŁ DO BADAŃ ENDOSKOPOWYCH.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: STÓŁ DO BADAŃ ENDOSKOPOWYCH - 1 szt..

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-07-20 10:26)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 1 (2009-07-20 10:27)
 • FORMULARZ OFERTOWY PAKIET 2 (2009-07-20 10:27)
 • Wzór Umowy (2009-07-20 10:28)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-07-20 10:29)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-07-23 12:39)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu na SIWZ nr 1 (2009-07-24 13:22)
 • Załącznik do zawiadomienia o wniesieniu protestu na SIWZ nr 1 - treść protestu (2009-07-24 13:24)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu na SIWZ nr 2 (2009-07-24 13:25)
 • Załącznik do zawiadomienia o wniesieniu protestu na SIWZ nr 2 - treść protestu (2009-07-24 13:26)
 • rozstrzygnięcie protestu na SIWZ nr 1 (2009-07-31 14:24)
 • rozstrzygnięcie protestu na SIWZ nr 2 (2009-07-31 14:24)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-08-03 12:25)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-08-03 12:26)
 • ZP 21Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert (2009-08-03 12:27)
 • OGŁOSZEN IE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-10-05 12:43)