Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb nowo powstających oddziałów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu

Poznań: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb nowo powstających oddziałów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 244618 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb nowo powstających oddziałów Szpitala przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiety 1- 6: Przeznaczone dla powstających oddziałów Szpitala na blokach A, C, H. Pakiet 1- Komputery, (poz.1- szt. 89) Pakiet 2- Monitory, (poz.1- szt. 89) Pakiet 3- Drukarki monochromatyczne A4 z interfejsem sieciowym, (poz.1- szt. 9) Pakiet 4- Drukarki monochromatyczne A4, (poz.1- szt. 30) Pakiet 5- Oprogramowanie, (poz.1- szt. 89) Pakiet 6- Akcesoria, (poz.1- szt.80, poz.2- szt.39) Pakiety 7- 11: Przeznaczone dla zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa Szpitala Zakaźnego. Pakiet 7- Komputery, (poz.1- szt. 41) Pakiet 8- Monitory, (poz.1- szt. 41) Pakiet 9- Drukarki monochromatyczne A4 z interfejsem sieciowym, (poz.1-szt. 41) Pakiet 10- Oprogramowanie, (poz.1- szt.41, poz.2- szt.41) Pakiet 11- Akcesoria, (poz.1- szt.41, poz.2- szt.41).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.20-6, 30.23.21.10-8, 48.99.10.00-1, 30.23.72.10-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy: -spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, -są autoryzowanym dystrybutorem sprzedawcą partnerem handlowym producenta oferowanego sprzętu komputerowego, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5; natomiast nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia wyszczególnionych w pkt. 4.2 i 4.3 dokumentów i oświadczeń brakujących lub wadliwych w trybie i na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. 4.1 Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie , że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.1 i 4.2.2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 4.2.3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy, wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1 - 4.2.5 Oświadczenie wykonawcy, że jest autoryzowanym dystrybutorem sprzedawcą partnerem handlowym producenta oferowanego sprzętu komputerowego Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ: 4.3.1 Dokumenty dla oferowanych komputerów( pakiety nr 1, 7) a) certyfikat CE tj. - zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w dyrektywach przez Unię Europejską b) certyfikat ISO 9001 i 14001dla producenta, c) certyfikat ISO 9001 dla serwisu, d) dokumenty potwierdzające zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3 Dokumenty dla oferowanych monitorów (pakiety nr 2, 8) a) certyfikat CE b) świadectwo o spełnianiu przez oferowane monitory LCD warunku określanego przez normę TCO-03 d) certyfikat EPA Energy Star Dokumenty dla oferowanych drukarek (pakiety nr 3, 4, 9): a) certyfikaty CE Materiały informacyjne dot. oferowanego sprzętu Opis przedmiotu zamówienia w formie np: kart katalogowych folderów zawierające wszystkie wymagane przez Zamawiającego dane techniczne, parametry oferowanego sprzętu komputerowego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego adres j.w. za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie zamawiającego.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, kancelaria zakładu pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet 1.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputery poz.1- szt.89.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet 2.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitory poz.1, szt.89.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.20-6.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet 3.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drukarki monochromatyczne A4 z interfejsem sieciowym poz.1 szt.9.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet 4.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drukarki monochromatyczne A4 poz.1 szt.30.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet 5.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowanie poz.1- szt.89.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.99.10.00-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet 6.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria poz.1- szt.80, poz.2- szt.39.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet 7.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputery poz.1- szt.41.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet 8.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Monitory poz.1-szt.41.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.13.20-6.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet 9.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drukarki monochromatyczne A4 z interfejsem sieciowym poz.1- szt.41.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.21.10-8.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet 10.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Oprogramowanie poz.1-41 szt., poz.2-szt.41.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.99.10.00-1.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet 11.

·                  1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Akcesoria poz.1-szt.41 poz.2-szt.41.

·                  2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.10-4.

·                  3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·                  4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-07-20 09:38)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet nr__1 (2009-07-20 09:44)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet nr__2 (2009-07-20 09:44)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet nr__3 (2009-07-20 09:45)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet nr__4 (2009-07-20 09:45)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet nr__5 (2009-07-20 09:46)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet nr__6 (2009-07-20 09:46)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet nr__7 (2009-07-20 09:47)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet Nr__8 (2009-07-20 09:47)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet nr_9 (2009-07-20 09:48)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet nr__10 (2009-07-20 09:48)
 • Formularz_ofertowy_Pakiet nr__11 (2009-07-20 09:49)
 • Wzór umowy (2009-07-20 09:49)
 • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-07-20 09:50)
 • Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty (2009-08-13 13:30)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-08-13 13:31)
 • ZP-21 streszczenie i porównanie ofert (2009-08-13 13:32)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-09-28 11:46)