Przetarg nieograniczony na dostawę implantów do stabilizacji kręgodłupaPoznań: Dostawa implantów do stabilizacji kręgosłupa
Numer ogłoszenia: 242064 - 2009; data zamieszczenia: 16.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa implantów do stabilizacji kręgosłupa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest stabilizacja międzykolczysta kręgosłupa lędźwiowego obejmująca: stabilizatory międzkolczyste dynamiczne w ilości 30 kompletów oraz stabilizatory międzykolczyste sztywne w ilości 5 kompletów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.41.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych ZOZ Poznań - Stare Miasto ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznan.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria zamawiającego ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznan pok. 239.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-07-16 15:12)
  • Formularz oferty cenowej (2009-07-16 15:12)
  • Wzór umowy (2009-07-16 15:13)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-07-16 15:14)
  • Ogłoszenie o wyborze oferty (2009-07-24 14:12)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-08-28 07:54)
  • ZP - 12 (2009-08-28 07:57)
  • ZP-21 (2009-08-28 07:57)