Dostawa aparatury wspomagającej podtrzymywanie funkcji życiowych dla zadania inwestycyjnego pod nazwą Budowa Szpitala Zakaźnego

Poznań: DOSTAWA APARATURY WSPOMAGAJĄCEJ PODTRZYMYWANIE FUNKCJI ŻYCIOWYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pod nazwą BUDOWA SZPITALA ZAKAŹNEGO przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 241708 - 2009; data zamieszczenia: 16.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA APARATURY WSPOMAGAJĄCEJ PODTRZYMYWANIE FUNKCJI ŻYCIOWYCH DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO pod nazwą BUDOWA SZPITALA ZAKAŹNEGO przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa aparatury medycznej wspomagającej podtrzymywanie funkcji życiowych dla potrzeb Szpitala Zakaźnego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu (w budowie). Przedmiot zamówienia podzielony został na 5 pakietów: PAKIET 1 - WÓZEK REANIMACYJNY - 5 SZT PAKIET 2 - MONITOR KARDIOLOGICZNY - 4 SZT PAKIET 3 - RESPIRATOR regulujący stężenia tlenu - 2 SZT PAKIET 4 - RESPIRATOR TRANSPORTOWY - 2 SZT PAKIET 5 - DEFIBRYLATORY - 4 SZT.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.14.16.23-3, 33.19.51.00-4, 33.17.22.00-8, 33.18.21.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelarii Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu, pok. 239 II ptr..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet IV.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet V.ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-07-16 14:40)
 • Formularz ofertowy - Pakiet I - Wózek reanimacyjny (2009-07-16 14:41)
 • Formularz ofertowy - Pakiet II- Monitory kardiologiczne (2009-07-16 14:42)
 • Formularz ofertowy - Pakiet III - Respirator regulujący stężenia tlenu (2009-07-16 14:45)
 • Formularz ofertowy - Pakiet IV -Respirator transportowy (2009-07-16 14:45)
 • Formularz ofertowy - Pakiet V- Defibrylatory (2009-07-16 14:47)
 • Wzór umowy (2009-07-16 14:47)
 • Druk zastrzezenia informacji zawartych w ofercie (2009-07-16 14:47)
 • Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-07-22 12:15)
 • Ogłoszenienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-09-08 14:04)
 • ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-09-08 14:05)
 • ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-09-08 14:06)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-09-23 13:40)