Przetarg nieograniczony na dostawę analizatorów i aparatów laboratoryjnych dla zadania inwstycyjnego pod nazwą "Budowa Szpitala Zakaźnego"

Poznań: Dostawa Analizatorów i aparatów laboratoryjnych
Numer ogłoszenia: 241674 - 2009; data zamieszczenia: 16.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Analizatorów i aparatów laboratoryjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PAKIET I ANALIZATOR BIOCHEMICZNY Z ZASTOSOWANIEM TECHNOLOGII ROZSZERZONEJ SZT 1 ANALIZATOR BIOCHEMICZNY SZT 1 PAKIET II ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY SZT 1 ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY Z ODCZYNNIKAMI SZT 1 WSTRZĄSARKA OBROTOWO-KOŁYSKOWA SZT 1 SUMATOR SZT 1 PAKIET III ANALIZATOR DO ELEKTROLITÓW SZT 2 PAKIET IV KOAGULOMETR SZT 1 PAKIET V APARAT DO GAZOMETRII SZT 1 PAKIET VI APARAT DO ROZDZIAŁU ELEKTROFOREZ SZT 1 PAKIET VII ANAEROSTAT SZT 2 PAKIET VIII ZMYWARKA DO SZKŁA LABORATORYJNEGO SZT 1 PAKIET IX KOMORA LAMINARNA SZT 2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.40.00-6, 38.43.61.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: w niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. szwajcarska 3 61-285 Poznań blok D pok. 210 IIp..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań Stare Miasto ul. szwajcarska 3 61-285 Poznań blok D Kancelaria zakładu pok. 239 lub Dział Zamówień Publicznych pok. 210.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ANALIZATORy BIOCHEMICZNE.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: PAKIET II ANALIZATOR HEMATOLOGICZNY.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: PAKIET III ANALIZATOR DO ELEKTROLITÓW.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: PAKIET IV KOAGULOMETR.

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: PAKIET V APARAT DO GAZOMETRII.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: PAKIET VI APARAT DO ROZDZIAŁU ELEKTROFOREZ.

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: PAKIET VII ANAEROSTAT.

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: PAKIET VIII ZMYWARKA DO SZKŁA LABORATORYJNEGO.

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: PAKIET IX KOMORA LAMINARNA.

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-07-16 14:09)
 • FORMULARZ_OFERTOWY PAKIET I (2009-07-16 14:09)
 • FORMULARZ_OFERTOWY PAKIET II (2009-07-16 14:10)
 • FORMULARZ_OFERTOWY PAKIET III (2009-07-16 14:10)
 • FORMULARZ_OFERTOWY PAKIET I V (2009-07-16 14:10)
 • FORMULARZ_OFERTOWY PAKIET V (2009-07-16 14:11)
 • FORMULARZ_OFERTOWY PAKIET VI (2009-07-16 14:11)
 • FORMULARZ_OFERTOWY PAKIET VII (2009-07-16 14:11)
 • FORMULARZ_OFERTOWY PAKIET VIII (2009-07-16 14:12)
 • FORMULARZ_OFERTOWY PAKIET I X (2009-07-16 14:12)
 • zał druki zastrzeżone (2009-07-16 14:14)
 • WZOR_UMOWY (2009-07-16 14:15)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA I (2009-07-21 13:47)
 • Zmiana tresci_SIWZ i ogłoszenia (2009-07-21 13:48)
 • 18. OGLOSZENIE WYBÓR ANALIZATORY i APARATY LAB. (2009-08-10 08:52)
 • ZP-12 zbiorcze zestawienie ofert (2009-08-10 08:52)
 • ZP-21 streszczenie ofert wybór (2009-08-10 08:52)
 • ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-09-25 10:23)