Przetarg nieograniczony na dostawę rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczenia Pracowni oraz zaplecza tej Pracowni dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto.

PL-Poznań: Urządzenia do obrazowania rezonansu magnetycznego

2009/S 130-189583

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawy

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12, Kontakt ul. Szwajcarska 3, Do wiadomości Anna Jackowiak, PL-61-833 Poznań. Tel.  +48 618739293. E-mail zamowienia@szpital-strusia.poznan.pl. Faks  +48 618779517.

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szpital-strusia.poznan.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Inne: Podmiot prawa publicznego.
Zdrowie.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Przetarg na dostawę rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczenia Pracowni oraz zaplecza tej Pracowni dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Dostawy.
Kupno.
Główne miejsce realizacji dostawy: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań-Stare Miasto, Szpital przy ul. Szwajcarskiej 3, 61-285 Poznań.

Kod NUTS: PL415 .

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Przedmiot zamówienia stanowi: a/dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego b/adaptację pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego, a także pomieszczeń medycznych i pomocniczych, stanowiących zaplecze tej Pracowni c/ pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji rezonansu. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostarczenie rezonansu własnym (zorganizowanym we własnym zakresie) transpotrem, na własny koszt i ryzyko przez wykonawcę.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33113000.

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.
II.1.8) Podział na części:
Nie.
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.
II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Dostawa, montaż i uruchomienie rezonansu magnetycznego - szczegółowe wymagane parametry techniczne opisane zostały w części I formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; adaptacja pomieszczeń Pracowni Rezonansu Magnetycznego, a także pomieszczeń medycznych i pomocniczych, stanowiących zaplecze tej Pracowni, pełnozakresowe przeszkolenie personelu zamawiającego w zakresie wykorzystania wszystkich funkcji rezonansu.
II.2.2) Opcje:
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w dniach: 61 (od udzielenia zmówienia).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagane jest wadium w wysokości 50 120,00 PLN.
III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Podmioty występujący wspólnie.
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Tak.
1. Certyfikat zgodności z przepisami Unii Europejskiej dla oferowanego rezonansu magnetycznego lub dokument równorzędny (zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego). Odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa oraz certyfikat ISO producenta rezonansu.
2.Odpowiednie katalogi, foldery lub materiały źródłowe producenta z czytelnym oznaczeniem odniesień zaoferowanych parametrów i wyposażenia tam, gdzie Zamawiający tego wymaga zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej SIWZ.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Do postępowania zostaną dopuszczeni Wykonawcy, którzy: spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt.4.1 SIWZ Wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty:Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku oferty podmiotów występujących wspólnie- warunek posiadania odpowiedniego doświadczenia winien spełniać przynajmniej jeden z podmiotów.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej (w pkt. 4.2.1, 4.2.2 i 4.2.4 SIWZ) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.9 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów , o których mowa w pkt. 4.2.9 SIWZ.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4.2.3 SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.Do postępowania mogą przystąpić podmioty występujące wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Jeśli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. 4.1 SIWZ oraz przedłożyć dokumenty o których mowa w pkt. 4.2.1-4.2.13 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt. 4.2.5 SIWZ. Dowód wniesienia wadium.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sprawozdanie finansowe w części tj. bilans oraz rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej bilansu oraz rachunku zysków i strat; w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego , inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności. Wymienione dokumenty należy złożyć za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Polisę lub w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
III.2.3) Zdolność techniczna:
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
Nie.
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi:

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta.
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów: kryteria określone poniżej:
1. Cena. Waga: 70.
2. ocena parametrów technicznych. Waga: 30.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DZP/5296/N/2009.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
Nie.
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 30,00 PLN.

Warunki i sposób płatności: Przelewem na konto zamawiającego, na podstawie wystawionej faktury i przesłanej wykonawcy wraz z SIWZ. Dokumenty mozna pobrać nieodpłatnie ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
18.8.2009 - 09:00.
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Polski.
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 18.8.2009 - 11:00.
Miejsce: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, wejście D, II piętro, pok. 210.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH:
Nie.
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Urząd Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, PL-02-676 Warszawa.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu dla jego rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię odwołania zamawiającemu.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
7.7.2009.

ZAŁĄCZNIKI

 • 4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rezonans Magnetyczny 09 (2009-07-10 09:19)
 • 5. Formularz ofertowy Rezonans Magnetyczny 09 (2009-07-10 09:20)
 • 5. Załącznik nr 2 do SIWZ rezonans magnetyczny (2009-07-10 09:20)
 • 6. Wzór umowy rezonans magnetyczny 09 (2009-07-10 09:20)
 • 7. Wzór zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-07-10 09:21)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu na SIWZ nr 1 (2009-07-27 12:35)
 • Załącznik do zawiadomienia o wniesieniu protestu na SIWZ nr 1 - treść protestu (2009-07-27 12:36)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu na SIWZ nr 2 (2009-07-27 12:37)
 • Załącznik do zawiadomienia o wniesieniu protestu na SIWZ nr 2 - treść protestu (2009-07-27 12:38)
 • Rozstrzygnięcie protestu na specyfikację istotnych warunków zamówienia (2009-08-03 14:49)
 • Rozstrzygnięcie protestu na SIWZ MR 09 Philips (2009-08-03 14:51)
 • 8. Modyfikacja nr 1 do SIWZ MR 09 (2009-08-03 14:51)
 • 9. Sprostowanie błędu (2009-08-11 13:38)
 • 10. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ (2009-08-13 11:37)
 • 11. Modyfikacja nr 2 13.08.2009 (2009-08-13 11:37)
 • zMODYFIKOWANY WZÓR UMOWY (2009-08-14 15:03)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert (2009-09-01 13:43)
 • ZP - 12 (2009-09-01 13:43)
 • ZP - 21 (2009-09-01 13:44)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-10-02 14:26)