Przetarg nieograniczony na dostawę wosku kostnego, gazy hemostatycznej, klejów tkankowych, gąbki kolagenowej i hydrożelowego zestawu polimerowego do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12

Poznań: Dostawa wosku kostnego, gazy hemostatycznej, klejów tkankowych, gąbki kolagenowej i hydrożelowego zestawu polimerowego do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 .


Numer ogłoszenia: 224520 - 2009; data zamieszczenia: 06.07.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

·             Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.szpital-strusia.poznan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wosku kostnego, gazy hemostatycznej, klejów tkankowych, gąbki kolagenowej i hydrożelowego zestawu polimerowego do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 ..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wosku kostnego, gazy hemostatycznej, klejów tkankowych, gąbki kolagenowej i hydrożelowego zestawu polimerowego do operacji kardiochirurgicznych dla potrzeb Szpitala przy ul. Szkolnej 8/12 i został podzielony na 6 pakietów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.27-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do postępowania zostaną dopuszczeni wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o dokumenty oraz oświadczenia i zaświadczenia dołączone do oferty pod warunkiem, że dokumenty te będą aktualne i kompletne. Nie złożenie dokumentów wymaganych w pkt. 4.2 niniejszej specyfikacji lub złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. kopie niewłaściwie poświadczone za zgodność z oryginałem, brak pieczątki lub podpisu osoby upoważnionej, nie złożenie dokumentów sporządzonych w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (wówczas oferta zostanie uznana za odrzuconą) z zastrzeżeniem pkt. 4.5. SIWZ ; natomiast nie spełnienie warunków określonych w pkt. 4.3.1 i 4.3.2 SIWZ spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem j.w..

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. III.1 wykonawca winien dostarczyć następujące dokumenty: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4 . Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby, lub kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów, o których mowa w pkt. 3. 5 Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 6. Do postępowania mogą przystąpić wykonawcy występujące wspólnie. W takim przypadku wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w tym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy. Jeśli oferta wykonawcy występującego wspólnie zostanie wybrana, przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, wykonawcy występujący wspólnie przedłożą zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 7. Wykaz podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu należy załączyć do oferty. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest spełnić warunki o których mowa w pkt. III.1 oraz przedłożyć dokumenty których mowa w pkt. 1, 2 i 5 . 8 Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w pkt. 1.2 SIWZ oraz wzory 8.1 Dokumenty (certyfikaty) dopuszczające wprowadzenie do obrotu medycznego i używania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego sprzętu, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.04.2004r. o wyrobach medycznych, tj. certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne - zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego 8.2 Materiały informacyjne dot. oferowanego przedmiotu zamówienia 8.3 Wzory oferowanego asortymentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·             1 - Cena - 80

·             2 - ocena parametrów użytkowych - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl..
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Szwajcarska 3, 61 - 285 Poznań - Dział Zamówień Publicznych pok. 210. lub można pobrać ze strony internetowej zamawiającego www.szpital-strusia.poznan.pl..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Szpital przy ul. Szkolnej 8/12 w Poznaniu pok. 3 (wejście J, I ptr.) sala konferencyjna.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: KLEJ DO TĘTNIAKÓW.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Klej dwuskładnikowy albuminowy z utwardzaczem (aldehyd glutarowy) w aplikatorze strzykawkowym z końcówką mieszającą , wskazany przy rozwarstwieniu aorty, zaopatrywaniu uszkodzeń serca, naczyń krwionośych w ilości: a/ 2 ml - 20 szt. b/ 5 ml - 10 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.27-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena parametrów użytkowych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: KLEJ PROSZKOWY DO TKANEK.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: KLEJ PROSZKOWY DO TKANEK a 1 ml - 50 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.27-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena parametrów użytkowych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: GAZA HEMOSTATYCZNA.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GAZA HEMOSTATYCZNA (jałowa) - 1200 szt.(opak. jednostkowych) w rozmiarze 10 x 20 cm - 1000 szt. 7,5 x 10 cm - 200 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.27-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena parametrów użytkowych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: WOSK KOSTNY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: WOSK KOSTNY - 1200 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.27-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena parametrów użytkowych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: GĄBKA KALOGENOWA TYPU TACHOSIL.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: GĄBKA KALOGENOWA TYPU TACHOSIL - 50 szt.

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.27-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena parametrów użytkowych - 20

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: HYDROŻELOWY ZESTAW POLIMEROWY.

·             1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1.hydrożel polimerowy o pojemności 5 ml, jałowy, wchłaniany do 7 dni , jednorazowego użytku, do uszczelniania szwów podczas rekonstrukcji tętniczych i żylnych w aplikatorze strzykawkowym wraz ze sprzętem do podawania preparatu - 20 szt. 2. Aplikator pneumatyczny o dł. 15 cm z plastyczną końcówką - 20 szt..

·             2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.27-6.

·             3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

·             4) Kryteria oceny ofert:cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o                1. Cena - 80

o                2. ocena parametrów użytkowych - 20

 

 


ZAŁĄCZNIKI

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (2009-07-06 13:23)
 • FORMULARZ OFERTOWY (2009-07-06 13:24)
 • Wzór umowy (2009-07-06 13:25)
 • Druk zastrzenia informacji zawartych w ofercie (2009-07-06 13:25)
 • Zawaiadomienie o wniesienie protestu na SIWZ (2009-07-13 09:40)
 • Załącznik do zawiadomienia o wniesieniu protestu na SIWZ - treśc protestu (2009-07-13 09:42)
 • Rozstrzygnięcie protestu na SIWZ (2009-07-17 11:25)
 • Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-07-31 14:36)
 • ZP 12 ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (2009-07-31 14:36)
 • ZP 21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert (2009-07-31 14:36)
 • Zawiadomienie o wniesieniu protestu (2009-08-07 12:48)
 • PROTEST (2009-08-07 12:49)
 • OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (2009-09-21 08:49)