Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i instrumentów medycznych dla potrzeb Pracowni Endoskopowej

Poznań: Dostawa sprzętu i instrumentów medycznych dla potrzeb Pracowni Endoskopowej
Numer ogłoszenia: 219804 - 2009; data zamieszczenia: 02.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań - Stare Miasto , ul. Szkolna 8/12, 61-833 Poznań, woj. wielkopolskie, faks 061 858-56-23.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i instrumentów medycznych dla potrzeb Pracowni Endoskopowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi sprzęt i instrumenty medyczne dla Pracowni Endoskopowej. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 pakiety (części)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.80.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-strusia.poznan.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dział Zamówień Publicznych, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, pok. 210.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2009 godzina 09:00, miejsce: Kancelaria ZOZ Poznań - Stare Miasto w szpitalu przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu po. 239..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet I.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet II.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet III.ZAŁĄCZNIKI

  • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (2009-07-02 13:13)
  • Formualrz ofertowy (2009-07-02 13:14)
  • Wzór umowy (2009-07-02 13:14)
  • Druk zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie (2009-07-02 13:15)
  • pis. inform. o zapytaniach do SIWZ (2009-07-08 13:40)
  • Ogłoszenienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2009-08-12 13:41)
  • ZP 12 Zbiorcze zestawienie ofert (2009-08-12 13:43)
  • ZP 21 Streszczenie i porównanie złożonych ofert (2009-08-12 13:44)
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2009-09-04 16:42)